Tuyển dụng

Nắm bắt cơ hội nghề nghiệp dành cho bạn
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu đơn xin việc hoàn chỉnh đính kèm các hồ sơ liên quan qua email: hrm-dalat@anamandara-resort.com
Các hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn